Tin tức

NXB Giáo dục đặt mục tiêu doanh thu bán sách giáo khoa tăng 110 tỷ đồng nhờ điều chỉnh giá bán bình quân thêm 1.100 - 1.600 đồng mỗi quyển.

QUYẾT ĐỊNH CỦA BỘ TRƯỞNG BỘ TÀI CHÍNH