Tin tức

Thông tư sô 02/2023 sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 01/2021/TT-BKHĐT ngày 16 tháng 3 năm 2021 của Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư hướng dẫn về đăng ký doanh nghiệp

NXB Giáo dục đặt mục tiêu doanh thu bán sách giáo khoa tăng 110 tỷ đồng nhờ điều chỉnh giá bán bình quân thêm 1.100 - 1.600 đồng mỗi quyển.

QUYẾT ĐỊNH CỦA BỘ TRƯỞNG BỘ TÀI CHÍNH